THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

GIỚI THIỆU

Công ty thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân thông qua trang web thuộc sở hữu của mình www.paulowood.com
Thông tin này sẽ liên quan đến người dùng web. Thông tin được thu thập, xử lý và lưu trữ theo Chính sách quyền riêng tư này.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Công ty: Tập Đoàn Gỗ Toàn Cầu
E-mail của người liên hệ: info@paulowood.com

LUẬT ÁP DỤNG TRÊN WEB NÀY

Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Việt Nam.

DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

Chỉ những dữ liệu thực sự cần thiết để thực hiện hoạt động bình thường của dịch vụ mới được thu thập.
Trong mọi trường hợp, những dữ liệu này sẽ có thể nhận dạng cá nhân và không nhạy cảm, chúng có thể là:

  • Thư điện tử
  • Tên và họ

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP

Dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập thông qua trang web Paulowood.com khi bạn nhập thông tin vào bất kỳ trường nào dành cho mục đích này trên trang web. Các trường này được đánh dấu hợp lệ và sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu nào cho đến khi bạn chấp nhận rõ ràng việc chuyển giao và quản lý theo chính sách quyền riêng tư này.

MỤC TIÊU THU THẬP VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu được thực hiện với mục tiêu duy nhất là quản lý hành chính, kế toán và tài chính, cũng như gửi cho bạn các thông tin thương mại về sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết không sử dụng dữ liệu thu được cho mục đích khác ngoài mục đích này.

NGƯỜI NHẬN DỮ LIỆU

Dữ liệu được thu thập sẽ được tích hợp vào một tệp thuộc sở hữu của: Tập Đoàn Gỗ Toàn Cầu.

THỜI HẠN BẢO QUẢN DỮ LIỆU

Dữ liệu sẽ được lưu giữ cho đến khi mục tiêu mà dữ liệu này được thu thập hoặc cho đến khi quyền xóa hoặc sửa đổi dữ liệu tương tự được thực thi.

CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Dữ liệu của bạn được truyền và lưu trữ an toàn.
Gỗ Toàn Cầu không thể đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn trong giao tiếp qua Internet nhưng chúng tôi đảm bảo thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn.
Ngoài ra, Gỗ Toàn Cầu cam kết duy trì tính bảo mật của dữ liệu và sẽ không liên lạc hoặc cho phép các bên thứ ba truy cập trái phép.